Worldwide shipping available.

privacy is het belangrijkst

Privacybeleid

1.Welke gegevens verwerkt Into Your Mailbox B.V?

Into Your Mailbox B.V biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

Wanneer wij van „uw gegevens “spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, bestelnummers of uw e-mailadres. Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie. Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoon gerelateerde gegevens. Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

 

1.1 Welke gegevens verwerkt Into Your Mailbox B.V?

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot merken, soorten producten of stijlen
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Voor het gebruik van toegangsbeperkte, betaal- of gepersonaliseerde diensten kunnen ook andere verplichte velden nodig zijn, zoals uw geboortedatum, uw aanspreekvorm. Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

 

1.2 Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen.

 

1.3 Verkoopgegevens

Wanneer u iets bij Into Your Mailbox bestelt of ter plaatse aankoopt, verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:

 • Bestelnummer
 • Informatie over de betaalwijze
 • Afleverings- en factuuradressen
 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
 • Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld “of „verzonden“
 • Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten “
 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)

 

1.4 Betalingsgegevens

Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, creditkaart, PayPal of factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie, waarmee wij voor de uitvoering van de betaling en controle van de kredietwaardigheid samenwerken. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Gekozen betaalwijze
 • Factuuradressen
 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcode
 • Creditkaartgegevens
 • Kredietwaardigheidsgegevens

Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met de afwikkeling van de betaling en kredietwaardigheidscontrole nodig is. Dat betreft bijvoorbeeld informatie, die externe betalingsdienstverleners voor de identificatie gebruiken, zoals uw PayPal-ID (wanneer u met PayPal betaalt).

De samenwerking met externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie gebeurt landspecifiek, zodat rekening met de landelijke bijzonderheden en eisen kan worden gehouden. Onder Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven? vindt u informatie over externe betaaldienstaanbieders. Onder Landspecifieke informatie vindt u informatie over met welke bureaus voor kredietinformatie wij in welke landen samenwerken. Daar vindt u evt. ook speciale privacyaanwijzingen, die wij u in opdracht van de betreffende betaaldienstaanbieder en bureaus voor kredietinformatie ter beschikking stellen.

1.5 Interessegegevens

Bij uw interactie met onze diensten komen gegevens vrij, aan de hand waarvan wij kunnen weten, voor welke inhoud, onderwerpen, producten, merken of stijlen u zich interesseert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uit aankoopgegevens, de inhoud van wensenlijsten en uw leeftijd (tenminste als deze informatie beschikbaar is) bepalen en door een vergelijking met gebruikers met andere kenmerken afleiden, voor welke stijlen en productcategorieën u belangstelling heeft. Zo kunnen wij u bij uw volgende zoekactie als eerste de voor u waarschijnlijk relevantste producten laten zien.

Bovendien ontvangen wij voor dit doel ook van onze externe advertentiepartners demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en interesses van onze gebruikers. Daarbij letten wij erop, dat onze advertentiepartners naar Into Your Mailbox toe uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor Into Your Mailbox anonieme gegevens overdragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker, kunnen koppelen. Deze informatie kan ons helpen, zodat wij onze gebruikers beter begrijpen, bijvoorbeeld in het kader van klantstructuuranalyses en bij het indelen van gebruikers in segmenten.

 

1.6 Informatie bij acties en enquêtes

Wanneer u aan een door Into Your Mailbox aangeboden actie (bijv. een kansspel) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.

Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij een kansspel veelal naar uw naam en uw e-mailadres, zodat wij u in geval van een prijs kunnen informeren en om te garanderen, dat iedere deelnemer slechts eenmaal aan het kansspel deelneemt.

Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.

 

1.7 Informatie bij acties en enquêtes

Wanneer u aan een door Into Your Mailbox aangeboden actie (bijv. een kansspel) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.

Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij een kansspel veelal naar uw naam en uw e-mailadres, zodat wij u in geval van een prijs kunnen informeren en om te garanderen, dat iedere deelnemer slechts eenmaal aan het kansspel deelneemt.

Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.

 

1.8 Apparaat- en toegangsgegevens

Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat er technische gegevens worden aangemaakt en verwerkt om de aangeboden functionaliteiten en inhoud aan te bieden en ze op uw toestel weer te geven. Wij verwijzen naar deze gegevens met ‘toestel- en toegangsgegevens’. Toestel- en toegangsgegevens worden aangemaakt als online en mobiele diensten worden gebruikt. Het maakt niet uit wie de provider is. Toestel- en toegangsgegevens worden dus bijvoorbeeld aangemaakt, bij het gebruik van:

 • websites
 • apps
 • fanpagina’s op sociale media
 • nieuwsbrieven via e-mail (d.w.z. als uw interactie met de nieuwsbrief wordt geregistreerd)
 • locatiegebaseerde diensten

Toestel- en toegangsgegevens omvatten de volgende categorieën:

 • algemene informatie van het apparaat, zoals het apparaat type, de versie van het besturingssysteem, configuratie-instellingen (bijv. instelling van de taal, systemautorisaties), informatie over de internetverbinding (bijv. naam van het mobiele netwerk, verbindingssnelheid) en de gebruikte app (bijv. naam en versie van de app).
 • Identificatiegegevens (ID’s), zoals sessie-ID’s, cookie-ID’s, unieke apparaatcodes (bijv. Google reclame-ID, Apple Ad-ID), Account-ID’s van andere aanbieders (tenminste als u social plug-ins of social-logins of betaling met PayPal gebruikt) en andere gangbare internettechnologieën om uw webbrowser, uw apparaat of een bepaalde app-installatie te kunnen herkennen.
 • Toegangsgegevens, die bij iedere online-toegang op de webserver en databases van apps en webbrowsers automatisch overgedragen worden (in het kader van zogenaamde HTTP-requests). Daarbij gaat om gestandaardiseerde informatie over de gevraagde inhoud (zoals de naam en het bestandstype van een geopend bestand) evenals andere informatie over de servertoegang (zoals bijvoorbeeld de overgedragen hoeveelheid gegevens en storingscodes), over uw apparaat (bijv. apparaattype, besturingssysteem, softwareversie, apparaatcodes, IP-adres, de eerder bezochte pagina en het tijdstip van de toegang).

Waarvoor gebruikt Into Your Mailbox mijn gegevens?

Into Your Mailbox verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied van machinaal leren, kunstmatige intelligentie en deep learning) en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

 

2.1 Afhandeling en levering van online, lokale en gepersonaliseerde diensten

Wij verwerken telkens alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren en voor het beschikbaar stellen en uitvoeren van andere bij ons aangevraagde diensten, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De doelen van de betreffende gegevensverwerking richten zich daarom naar de betreffende met u afgesproken overeenkomst (inclusief onze algemene bedrijfsvoorwaarden en eventueel service-specifieke bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden) of door u aangevraagde diensten. De belangrijkste doelen zijn:

 • de beschikbaarheid, personalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten zoals de Into Your Mailbox (inclusief de bijbehorende websites, apps en apparaat- en platformoverkoepelende functies).
 • de uitvoering van koopovereenkomsten en de klantenservice inclusief de afhandelingen van de betalingen en verzending, het schuldenbeheer evenals de afhandeling van retourzendingen, klachten en aanspraken op garantie.
 • de beschikbaarheid van berichten, meldingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse communicatie, voor zover dit een vast onderdeel van onze contractuele diensten en de door u aangevraagde dienst is.
 • De garantie ten aanzien van de algemene veiligheid, beschikbaarheid en stabiliteit van onze diensten inclusief service-aanvallen.
 • Niet-promotionele communicatie over technische, veiligheids- en contractrelevante zaken (bijv. waarschuwingen voor fraude, blokkering van uw account of wijzigingen van de overeenkomst).

Indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

2.2 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyses

Wij gebruiken uw gegevens, ook in het kader van gegevensanalyses, voor reclame en marktonderzoek. Daarmee beogen wij in het bijzonder de onderstaande doelen:

 • de indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).
 • het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun dienovereenkomstige gewoontes en interesses bij het winkelen.
 • het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses, aankoop- en gebruiksgewoontes van onze gebruikers evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden worden geleverd.
 • het vroegtijdig herkennen van trends op het gebied van mode en online-shopping.
 • de toezending van advertenties aan bestaande klanten.
 • het verzorgen van direct marketing, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven.
 • de planning, uitvoering en vervolgcontrole van reclame die aan de interesses van de aangesproken doelgroepen voldoet (gepersonaliseerde reclame).
 • inzichten in hoe onze diensten worden gebruikt (gebruiksanalyse).

De commercialisering van de bovengenoemde inzichten in verband met advertenties voor adverteerders. Al naargelang het doel maken wij bij de gegevensanalyses gebruik van de bij ons opgeslagen gegevens. Zo gebruiken wij voor analyses van het koopgedrag van onze gebruikers samengevoegde (gecodeerde), statistische, gedepersonaliseerde (geanonimiseerde) profielgegevens of gegevens, die alleen via andere tussenstappen aan personen gekoppeld kunnen worden (gepseudonimiseerde profielgegevens) evenals aankoopgegevens en apparaat- en toegangsgegevens, op het koopgedrag door middel van gegevensanalyses te kunnen achterhalen en analyseren. Zo krijgen wij anonieme of gepseudonimiseerde informatie over het algemene gebruiksgedrag van onze gebruikers.

Wij verwerken uw gegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons of een derde partij (dit kan bijvoorbeeld een advertentiepartner of handelaar zijn, die aan het partnerprogramma van Into Your Mailbox B.V deelneemt). Het geoorloofde belang van Into Your Mailbox B.V c.q. derden in de gegevensverwerking resulteert uit de betreffende doelen en is, tenzij anders aangegeven, van concurrentiegerichte of economische aard.

 

Rechtsgrond:

Als de gegevensverwerking voor de hiervoor beschreven doelen met uw instemming plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring) als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

2.3 Op grond van uw akkoordverklaring

Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:

 • de bezorging van een nieuwsbrief.
 • de deelname aan enquêtes en marktonderzoeken.
 • de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, waaruit bijvoorbeeld uw politieke voorkeur, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw gezondheidstoestand blijkt.
 • de registratie van telefoongesprekkern die u bijvoorbeeld met onze hotline voert.
 • de overdracht van uw gegevens aan derden of in een land buiten de Europese Unie.
 • het doorvoeren van een kredietwaardigheidscontrole (wanneer dit niet voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is).
 • De verwerking van uw locatiegegevens door Google Maps in bepaalde gevallen, om u bijvoorbeeld informatie te geven over de dichtstbijzijnde afhaalpunten van uw bestelling.
 • de deelname aan onderzoeksprojecten met particulieren en samenwerkingspartners.

2.6 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyses

Wij gebruiken uw gegevens, ook in het kader van gegevensanalyses, voor reclame en marktonderzoek. Daarmee beogen wij in het bijzonder de onderstaande doelen:

 • de indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).
 • het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun dienovereenkomstige gewoontes en interesses bij het winkelen.
 • het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses, aankoop- en gebruiksgewoontes van onze gebruikers evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden worden geleverd.
 • het vroegtijdig herkennen van trends op het gebied van mode en online-shopping.
 • de toezending van advertenties aan bestaande klanten.
 • het verzorgen van direct marketing, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven.
 • de planning, uitvoering en vervolgcontrole van reclame die aan de interesses van de aangesproken doelgroepen voldoet (gepersonaliseerde reclame).
 • inzichten in hoe onze diensten worden gebruikt (gebruiksanalyse).
 • de commercialisering van de bovengenoemde inzichten in verband met advertenties voor adverteerders.

Wij verwerken uw gegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons of een derde partij (dit kan bijvoorbeeld een advertentiepartner of handelaar zijn, die aan het partnerprogramma van Into Your Mailbox B.V deelneemt). Het geoorloofde belang van Into Your Mailbox B.V c.q. derden in de gegevensverwerking resulteert uit de betreffende doelen en is, tenzij anders aangegeven, van concurrentiegerichte of economische aard.

2.8 Bedrijfsorganisatie en -verbetering

Wij dragen uw gegevens over en verwerken deze zo nodig voor administratieve en logistieke processen en voor de verbetering van zakelijke processen binnen Into Your Mailbox B.V , om deze efficiënter en veiliger vorm te geven en onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijnen) na te komen. Binnen Into Your Mailbox B.V worden vele systemen en technologieën gezamenlijk gebruikt. Zo kunnen wij een gunstigere, veiligere, uniformere en betere gepersonaliseerde dienst aanbieden. Daarom verlenen wij binnen Into Your Mailbox verschillende bedrijven toegang tot uw gegevens, tenminste indien dit voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is.

De gegevensverwerking voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering omvat daarnaast bijvoorbeeld ook de volgende doelen:

 • het uitvoeren en verbeteren van de klantenservice.
 • het voorkomen en oplossen van strafbare feiten.
 • De garantie van veiligheid en betrouwbare werking van onze IT-systemen.

Rechtsgronden:

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen. Indien wij uw gegevens op grond van wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen en controles i.v.m. witwaspraktijken verwerken, geldt artikel 6 lid 1 letter c van de AVG als rechtsgrond.

 

2.9 Op grond van uw akkoordverklaring

Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:

 • de bezorging van een nieuwsbrief.
 • de deelname aan enquêtes en marktonderzoeken.
 • de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, waaruit bijvoorbeeld uw politieke voorkeur, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw gezondheidstoestand blijkt.
 • de registratie van telefoongesprekkern die u bijvoorbeeld met onze hotline voert.
 • de overdracht van uw gegevens aan derden of in een land buiten de Europese Unie.
 • het doorvoeren van een kredietwaardigheidscontrole (wanneer dit niet voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is).
 • De verwerking van uw locatiegegevens door Google Maps in bepaalde gevallen, om u bijvoorbeeld informatie te geven over de dichtstbijzijnde afhaalpunten van uw bestelling.

2.10 Andere doelen

Wanneer de privacywetgeving dit toestaat, kunnen wij uw gegevens zonder uw akkoordverklaring ook voor nieuwe doelen zoals het uitvoeren van gegevensanalyses en voor de verdere ontwikkeling van onze diensten en inhoud gebruiken. Voorwaarde daarvoor is dat deze nieuwe doelen, waarvoor de gegevens moeten worden gebruikt, bij het verzamelen van de betreffende gegevens noch niet vaststonden c.q. noch niet te voorzien waren en de nieuwe doelen met die doelen verenigbaar zijn, waarvoor de betreffende gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen op wettelijke of technische gebied en modernere bedrijfsmodellen en diensten bijvoorbeeld tot nieuwe verwerkingsdoelen leiden.

 

3. Nieuwsbrief

Wij bieden verschillende nieuwsbriefdiensten aan. Informatie over de in de afzonderlijke nieuwsbrieven behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich op de nieuwsbriefdiensten abonneert. Daarnaast zijn er ook diensten specifieke nieuwsbrieven, die een vast onderdeel van een bijzondere dienst zijn. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief verzamelen wij ook apparaat- en toegangsgegevens.

 

3.1 Hoe moet ik mij aanmelden?

Voor de ontvangst van onze nieuwsbrief waarvoor u zich eerst moet aanmelden, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in-procedure of single opt-in-procedure (verschilt per land), d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen, wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de nieuwsbriefservice te activeren. Wanneer in uw land een double-opt-in nodig is, moet u eerst bevestigd hebben dat het door u aangegeven e-mailadres ook daadwerkelijk aan u toebehoort. Daarom versturen wij u een kennisgevings-e-mail en verzoeken u, door het aanklikken van de in deze e-mail opgenomen links, te bevestigen dat u de eigenaar van het doorgegeven e-mailadres bent. Soms kunnen wij afzien van deze maatregel omdat u voor een ander doel al op deze wijze aan ons heeft bevestigd, dat u de eigenaar van dit e-mailadres bent.

 

3.2 Afmelding

Wanneer u na verloop van tijd geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen, zonder dat daarvoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven ontstaan. Slechts een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail of brief) aan het voor de betreffende nieuwsbrief verantwoordelijke Into Your Mailbox B.V is daarvoor voldoende. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in de betreffende nieuwsbrief.

 

3.3 Welke gegevens worden verzameld?

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, slaan wij automatisch uw IP-adres, het tijdstip waarop de aanmelding plaatsvond en de bevestiging op. Zo kunnen wij aantonen dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld en tijdig een eventueel misbruik van uw e-mailadres herkennen. Wij verzamelen apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met een nieuwsbrief ontstaan. Voor deze analyse bevatten de nieuwsbrieven verwijzingen naar beeldbestanden die op onze webserver zijn opgeslagen. Wanneer u een nieuwsbrief opent, laadt uw e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Wij verzamelen de daarbij ontstane apparaat- en toegangsgegevens in gepseudonimiseerde vorm onder een willekeurig gegenereerde code (nieuwsbrief-ID), die wij zonder uw akkoordverklaring niet voor uw identificatie gebruiken. Zo kunnen wij controleren of en wanneer u welke uitgaven van een nieuwsbrief heeft geopend. De in de nieuwsbrieven opgenomen links bevatten eveneens uw nieuwsbrief-ID, zodat wij kunnen registreren in welke inhoud u bent geïnteresseerd. Met de zo ingewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel bij uw nieuwsbrief-ID aan, om de inhoud van de nieuwsbrief overeenkomstig uw interesses en gebruiksgewoonten te kunnen personaliseren en statistisch kunnen analyseren hoe onze gebruikers de nieuwsbriefservice gebruiken. Deze gegevens koppelen wij aan de gegevens die wij in verband met de gebruiksanalyse hebben verzameld.

 

 1. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Indien u uw klantaccount sluit, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

 • Voor uw bestel- en betalingsgegevens en evt. andere gegevens gelden meestal verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals in het Wetboek van koophandel (WvK) en de Belastingwet. De wet verplicht ons, deze gegevens in verband met belastingcontroles en controles van jaarrekeningen tot 10 jaar te bewaren. Pas daarna mogen wij de betreffende gegevens definitief verwijderen.
 • Ook wanneer voor uw gegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen wij in de wettelijk toegestane gevallen afzien van het onmiddellijk verwijderen van uw gegevens en deze in plaats daarvan blokkeren. Dat geldt in het bijzonder voor gevallen waarbij wij de betreffende gegevens wellicht nog voor andere activiteiten in verband met de afhandeling van een overeenkomst of voor rechtsvorderingen of gerechtskosten nodig hebben (bijv. bij reclamaties). Het maatgevend criterium voor de duur van de blokkering zijn de wettelijke verjaringstermijnen. Na afloop van de relevante verjaringstermijnen zullen de betreffende gegevens definitief worden verwijderd.

In wettelijk toegestane gevallen kan ervan worden afgezien om de gegevens te verwijderen, tenminste als het om geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gaat en de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doelen door het verwijderen onmogelijk wordt gemaakt of deze ernstig zou benadelen.

 

4.1 Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.